Somdej Hospital

Somdej Hospital


ช่องทางการชำระเงิน

ชำระเงินปลายทาง

โอนชำระเงิน

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี : บจก. ขายดีซีฟู้ดส์

เลขที่บัญชี : 054-818-8547

โอนผ่านบัญชีบริษัท

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี : บจก. ขายดีซีฟู้ดส์

เลขที่บัญชี : 054-818-8547

ชำระเงินหน้าร้าน

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี : บจก. ขายดีซีฟู้ดส์

เลขที่บัญชี : 054-818-8547